Koszty

Wysokość wynagrodzenia notariusza jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.) ze zm., a uzależniona jest ona do wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu obrotu czy rodzaju czynności jaka ma być dokonana.

Wynagrodzenie określone jest na podstawie umowy ze stronami czynności i nie jest wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. W celu indywidualnego ustalenia taksy notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią.

W zależności od charakteru przeprowadzanej czynności, na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również podatki: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek VAT oraz opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.